gebroedersWitte Producties
nader te noemen (“GWP”)

I. ALGEMEEN DEEL

Artikel 1 - Toepasselijkheid
* 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van GWP en alle overeenkomsten waarbij een opdrachtgever aan GWP de opdracht geeft tot het (doen) verrichten van werkzaamheden met betrekking tot een evenement in de meest ruime zin van het woord, tenzij tussen partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

Artikel 2 - Totstandkoming overeenkomsten
* 2.1 Alle aanbiedingen van GWP zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. 
* 2.2 De opdrachtgever is verplicht om (i) alle door GWP gevraagde gegevens, inlichtingen en bescheiden en (ii) alle overige gegevens, inlichtingen en bescheiden die voor de voorbereiding en uitvoering van de opdracht van belang kunnen zijn onverwijld aan GWP volledig en correct te verschaffen, op grond waarvan GWP een aanbieding aan de opdrachtgever zal doen en - in geval van een overeenkomst tot opdracht - daaraan uitvoering zal geven. 
* 2.3 Indien bedoelde gegevens, inlichtingen en bescheiden niet volledig of correct door de opdrachtgever blijken te zijn verschaft, zal de opdrachtgever zonder enige nadere ingebrekestelling in verzuim zijn en zal GWP gerechtigd zijn om - naar eigen keuze - de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden en/of haar werkzaamheden onmiddellijk te beëindigen, dan wel haar werkzaamheden op te schorten, steeds onverminderd de verplichting van de opdrachtgever om de overeengekomen vergoeding volledig aan GWP te voldoen. 
* 2.4 Een overeenkomst tot opdracht komt eerst tot stand nadat een aanbieding van GWP door de opdrachtgever onvoorwaardelijk schriftelijk is bevestigd en nadien door GWP schriftelijk is herbevestigd. 
* 2.5 GWP is gerechtigd om, indien haar aanbieding niet tot een overeenkomst met de opdrachtgever leidt, alle kosten, die zij heeft moeten maken om de aanbieding te kunnen verstrekken, aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

Artikel 3 - Vergoeding en betaling
* 3.1 Alle vergoedingen zijn exclusief omzetbelasting en andere heffingen welke van overheidswege zijn of worden opgelegd. 
* 3.2 De opdrachtgever dient de overeengekomen vergoeding te voldoen voorafgaand aan de voorbereiding en uitvoering van de door partijen overeengekomen werkzaamheden, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen. 
* 3.3 Indien de opdrachtgever het verschuldigde niet binnen de daarvoor geldende termijn voldoet, zal de opdrachtgever van rechtswege in verzuim zijn en over het verschuldigde een rente van 1,5% per maand of een gedeelte van een maand aan GWP verschuldigd zijn. 
* 3.4 Indien de opdrachtgever in verzuim is het verschuldigde te voldoen, zal GWP haar vordering ter incasso uit handen geven en dienen alle daarmee gemoeide kosten, waarvan de hoogte wordt bepaald aan de hand van het incassotarief van de Nederlandse Orde van Advocaten en waarbij een minimum van € 250,– (exclusief BTW) zal gelden, door de opdrachtgever aan GWP te worden vergoed.

Artikel 4 - Geheimhouding
* 4.1 Iedere partij is gehouden tot absolute geheimhouding met betrekking tot alle gegevens, informatie en bescheiden van vertrouwelijke aard, welke zij van de andere partij heeft ontvangen.

Artikel 5 - Ingebrekestelling en aansprakelijkheid
* 5.1 GWP is slechts in verzuim met de nakoming van enige verplichting jegens de opdrachtgever, indien zij geen gehoor heeft gegeven aan een schriftelijke ingebrekestelling door de opdrachtgever met inachtneming van een redelijke termijn. 
* 5.2 GWP is niet aansprakelijk voor enige schade als gevolg van enig verzuim van GWP in de nakoming van haar verplichtingen jegens de opdrachtgever of enige schade die direct of indirect het gevolg is van de uitvoering door of vanwege GWP van haar werkzaamheden, tenzij deze schade te wijten is aan opzet of grove schuld van GWP. 
* 5.3 GWP is niet aansprakelijk voor schade, die het gevolg is van het niet voldoen van door of vanwege GWP geleverde zaken aan wettelijke of andere van overheidswege gestelde eisen terzake van (het gebruik van) deze zaken. 
* 5.4 GWP is niet aansprakelijk voor schade, die het gevolg is van fouten of verzuim van derden/hulppersonen, door GWP belast met de uitvoering van werkzaamheden of de levering van zaken. 
* 5.5 Indien en voor zover GWP onverminderd het bovenstaande jegens opdrachtgever aansprakelijk mocht zijn, op welke grond dan ook, is deze aansprakelijkheid te allen tijde beperkt tot de factuurwaarde van de prestatie, die aanleiding tot de schade gaf. 
* 5.6 De opdrachtgever is aansprakelijk voor iedere schade met betrekking tot (i) personen door of vanwege GWP ingeschakeld en (ii) zaken door of vanwege GWP ter beschikking gesteld in het kader van de uitvoering van de overeenkomst met de opdrachtgever en de opdrachtgever is verplicht om terzake van bedoelde schade een deugdelijke verzekering af te sluiten. 
* 5.7 De opdrachtgever is aansprakelijk voor iedere schade door welke oorzaak ook ter gelegenheid van, of in verband met het evenement toegebracht aan deelnemers, bezoekers en medewerkers van het evenement en hun zaken en de opdrachtgever is verplicht om terzake van bedoelde schade een deugdelijke verzekering af te sluiten. 
* 5.8 De opdrachtgever zal GWP vrijwaren van alle aanspraken van derden terzake van schade waarvoor GWP ingevolge het bovenstaande niet aansprakelijk is.

Artikel 6 - Verplichtingen van de opdrachtgever
* 6.1 De opdrachtgever is jegens GWP verplicht om alle verplichtingen en aanwijzingen van overheidswege, welke betrekking hebben op enige activiteit van de opdrachtgever, onverkort na te komen. 
* 6.2 De opdrachtgever garandeert jegens GWP over alle vergunningen te beschikken, welke vereist zijn met betrekking tot het evenement in verband waarmee GWP haar werkzaamheden verricht en de opdrachtgever zal GWP desgevraagd onmiddellijk inzage verschaffen in bedoelde vergunningen en alle (eventueel aanvullende) vergunningsvoorwaarden terzake en/of een afschrift daarvan aan GWP ter beschikking stellen. 
* 6.3 De opdrachtgever zal GWP steeds onverwijld en volledig inzage verschaffen in iedere met de overheid c.q. enige instantie gemaakte afspraak in verband met het evenement. 
* 6.4 De opdrachtgever zal de deelnemers, bezoekers en medewerkers van het evenement steeds onverwijld informeren omtrent de werkzaamheden en bevoegdheden van GWP. 
* 6.5 De opdrachtgever zal met betrekking tot het evenement in verband waarmee GWP haar werkzaamheden verricht, niet aan een derde enige opdracht (doen) geven om werkzaamheden te (doen) verrichten welke gelijk of gelijksoortig zijn aan die van GWP, danwel deze werkzaamheden te (doen) gedogen, behoudens de voorafgaande schriftelijke toestemming van GWP. 
* 6.6 De opdrachtgever zal GWP volledig in staat stellen om haar werkzaamheden naar behoren te verrichten. 
* 6.7 Indien de opdrachtgever enige verplichting, zoals hierboven omschreven, niet of niet naar behoren nakomt, zal de opdrachtgever zonder enige nadere ingebrekestelling in verzuim zijn en zal GWP gerechtigd zijn om de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden en haar werkzaamheden onmiddellijk te beëindigen, danwel haar werkzaamheden op te schorten, onverminderd de verplichting van de opdrachtgever om de overeengekomen vergoeding volledig aan GWP te voldoen.

Artikel 7 - Uitbesteding, wijzigingen en meerwerk (meerkosten)
* 7.1 GWP is gerechtigd om de uitvoering van haar werkzaamheden geheel of gedeeltelijk aan een derde uit te besteden, met dien verstande, dat zulks niet mag leiden tot een resultaat waarbij de opdrachtgever een wezenlijk andere prestatie dan de overeengekomen prestatie ontvangt. 
* 7.2 Indien een behoorlijke uitvoering van de werkzaamheden van GWP in verband met het evenement zulks naar het oordeel van GWP noodzakelijk maakt, zal GWP gerechtigd zijn om na voorafgaand overleg met de opdrachtgever naar eigen inzicht de overeengekomen werkzaamheden te wijzigen c.q. aan te vullen. Indien voor de werkzaamheden van GWP een vaste prijs is overeengekomen, zal GWP de opdrachtgever vooraf informeren indien de wijziging c.q. aanvulling van de overeengekomen werkzaamheden tot gevolg heeft dat de overeengekomen prijs zal worden overschreden. De opdrachtgever is alsdan gehouden bedoeld meerwerk pro rata aan GWP te vergoeden, alsmede de additionele kosten.

Artikel 8 - Eigendomsvoorbehoud en intellectueel eigendom
* 8.1 GWP behoudt zich de eigendom van de eventueel door haar geleverde of te leveren zaken voor, totdat al hetgeen de opdrachtgever aan GWP uit welken hoofde dan ook verschuldigd is, door de opdrachtgever zal zijn voldaan. De eigendom van de eventueel aan de opdrachtgever ter beschikking gestelde zaken, al dan niet in het kader van aan hem verleende gebruiksrechten, blijft te allen tijde bij GWP. 
* 8.2 Het auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten op aanbiedingen, rapporten, voorstellen, concepten en alle andere voor de opdrachtgever gerealiseerde zaken en/of documenten, waarin mede begrepen de eventueel aan de opdrachtgever geleverde gegevens c.q. programmatuur, blijven te allen tijde bij GWP of haar licentiegevers berusten. De opdrachtgever is niet gerechtigd, behoudens de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van GWP, genoemde bescheiden c.q. documenten te gebruiken, te verveelvoudigen danwel openbaar te maken, anders dan in het kader van de overeenkomst. 
* 8.3 Bij overtreding van het hierboven onder 8.1 en/of 8.2 bepaalde is de opdrachtgever, zonder dat enige ingebrekestelling vereist is, voor iedere overtreding een bedrag van € 5.000,– aan GWP verschuldigd, onverminderd enig ander aan GWP toekomend recht.

Artikel 9 - Reclames 
* 9.1 De opdrachtgever is verplicht om iedere klacht omtrent de uitvoering door GWP van de overeenkomst onverwijld na constatering aan GWP mondeling kenbaar te maken en vervolgens binnen één (1) werkdag GWP schriftelijk te bevestigen. Indien de opdrachtgever daarmee in verzuim blijft, wordt GWP geacht aan haar verplichtingen te hebben voldaan. Indien reclame binnen acht (8) dagen na uitvoering van de overeenkomst uitblijft, wordt GWP bovendien geacht aan al haar verplichtingen te hebben voldaan.

Artikel 10 - Overmacht
* 10.1 In geval van overmacht zal GWP zijn ontslagen van haar verplichting tot nakoming van de overeenkomst, zolang de betreffende verhindering blijft voortbestaan. Onder overmacht wordt verstaan: elke van de wil van GWP onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van verplichtingen van GWP jegens de opdrachtgever geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor nakoming van verplichtingen in redelijkheid niet van GWP kan worden verlangd. 
* 10.2 De omstandigheden, die in ieder geval niet voor rekening en risico van GWP komen zijn: 
 - gedragingen of nalaten, behoudens opzet of grove schuld, van personen waarvan GWP bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik maakt;
 - ongeschiktheid van zaken waarvan GWP bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik maakt;
 - werkstaking, werkuitsluiting, ziekte, in-, uit- en/of doorvoerverbod, transportproblemen, machinebreuk, verkeersstoringen, energiestoringen, bezorgingsproblemen, gewijzigde regelgeving, maatregelen van overheidswege, niet-nakoming van de verplichtingen door toeleveranciers (waaronder mede begrepen energiebedrijven en leveranciers van computer- en telefoonappartuur), storingen in de produktie, overlijden van leden van het Koninklijk Huis, extreme weersomstandigheden, vorst, natuurrampen, oorlog en/of oorlogsdreiging en terroristische activiteiten.
* 10.3 Indien de overmachtsperiode langer dan drie maanden heeft geduurd of indien vaststaat dat de overmacht langer dan drie maanden zal duren, zijn partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden zonder toepassing van enige opzegtermijn en zonder gehouden te zijn tot enige schadevergoeding. Bij gedeeltelijke nakoming zal een evenredige vergoeding aan GWP verschuldigd zijn.

Artikel 11 - Ontbinding
* 11.1 GWP is gerechtigd om de overeenkomst met de opdrachtgever, zonder dat een nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst vereist is, geheel of gedeeltelijk te ontbinden, danwel - naar eigen keuze - de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten, indien: 
 A. de opdrachtgever in verzuim is met de nakoming van enige verplichting, welke voor hem uit de overeenkomst mocht voortvloeien;
 B. de opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard;
 C. de opdrachtgever surséance van betaling aanvraagt;
 D. de opdrachtgever onder curatele wordt gesteld;
 E. de rechtspersoon van de opdrachtgever wordt ontbonden of de onderneming van de opdrachtgever wordt geliquideerd;

Artikel 12 - Toepasselijk recht en bevoegde rechter
* 12.1 Op de overeenkomst tussen partijen is het Nederlands recht van toepassing.
* 12.2 Alle geschillen tussen partijen zullen met uitsluiting van elke andere rechter worden beslecht door de bevoegde rechter te Rotterdam.

II. BIJZONDER DEEL

Artikel 13 - Optredens
* 13.1 Indien en voor zover GWP ingevolge de overeenkomst verantwoordelijk is voor de optredens van artiesten en tenzij partijen anders zijn overeengekomen, garandeert de opdrachtgever en zonder dat hieraan nadere kosten voor GWP verbonden zijn: 
 A. de beschikbaarheid ten behoeve van de optredens van deugdelijke geluids- en lichtapparatuur en geluids- en lichttechnici;
 B. de beschikbaarheid van (met een zgn. unieke sleutel) af te sluiten kleedaccommodaties ten behoeve van de optredende artiesten;
 C. de beschikbaarheid van voldoende consumpties (spijzen en dranken) ten behoeve van de optredende artiesten en medewerkers van of vanwege GWP;
 D. de beschikbaarheid van een deugdelijk podium en de noodzakelijke electra-voorzieningen;
 E. de aanwezigheid van voldoende personeel van een particuliere beveiligingsorganisatie, voor zover noodzakelijk;
 F. dat er zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van GWP geen geluids- en/of beeldopnamen van enig optreden zullen worden vervaardigd;
 G. dat zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van GWP geen produkten, die betrekking hebben op de optredende artiesten, ter gelegenheid van het evenement worden verspreid c.q. verkocht ter plaatste alwaar het optreden plaatsvindt en de directe omgeving daarvan;
 H. dat al het publiciteitsmateriaal met betrekking tot het evenement, voor zover enige optredende artiest daarin wordt vermeld c.q. afgebeeld, vooraf ter goedkeuring aan GWP wordt voorgelegd;
 I. dat de opdrachtgever in verband met de optredens en het voorgaande de aanwijzigingen van GWP opvolgt.

Artikel 14 - Gebruik van muziekwerken en opnamen
* 14.1 Indien ter gelegenheid van het evenement, al dan niet in het kader van de uitvoering door GWP van haar werkzaamheden ingevolge de overeenkomst, muziekwerken, audiovisuele werken of andere auteursrechtelijk beschermde werken worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt, danwel muziekopnamen worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt, zal het te allen tijde de verantwoordelijkheid zijn van de opdrachtgever om daartoe de toestemming van de rechthebbenden te verkrijgen, c.q. met collectieve rechtenorganisaties zoals Buma/Stemra en Sena te contracteren, c.q. de door hen verlangde vergoeding af te dragen.

Artikel 15 - Catering
* 15.1 Indien de opdrachtgever in het kader van de uitvoering van de overeenkomst verantwoordelijk is voor catering (i.c. het verstrekken van spijzen en/of dranken), zal het door de opdrachtgever aan GWP vooraf opgegeven aantal personen, waarop zulks betrekking heeft, bindend zijn. Indien blijkt dat het door GWP of het door GWP ingeschakelde catering-bedrijf voor meer personen dan door opdrachtgever opgegeven moet leveren, is GWP gerechtigd om of de levering aan meer personen dan overeen-gekomen te weigeren, of de levering aan personen als meerwerk te aanvaarden. Het door GWP of het door GWP ingeschakelde catering-bedrijf getelde aantal aanwezige personen, verminderd met het vooraf gemelde aantal personen, is bindend als basis voor de berekening van het meerwerk.

Artikel 16 - Transport
* 16.1 Indien GWP in het kader van de uitvoering van de overeenkomst verantwoordelijk is voor het vervoer van personen en/of het transport van zaken en GWP daarvoor enige derde-organisatie inschakelt, zoals een luchtvaartorganisatie c.q. vervoers- of transportonderneming, zullen de door deze derden gehanteerde algemene voorwaarden mede van toepassing zijn op de overeenkomst. De opdrachtgever aanvaardt hierbij de toepasselijkheid van bedoelde algemene voorwaarden, waarvan door GWP op zijn verzoek een afschrift aan de opdrachtgever ter beschikking zal worden gesteld.

Artikel 17 - Tijdstip van aanvang en einde van het evenement
* 17.1 De door de opdrachtgever aan GWP vooraf gemelde tijden van aanvang en einde van het evenement zijn bindend. Indien de opdrachtgever tijdens de voorbereiding of uitvoering van het evenement GWP verzoekt de gemelde eindtijd naar een later tijdstip te wijzigen, is GWP gerechtigd om naar eigen inzicht dit verzoek te weigeren of het verzoek als meerwerk te aanvaarden.